1.Yanlei Hu, Hongwei Yuan, Shunli Liu, Jincheng Ni, Zhaoxin Lao, Chen Xin, Deng Pan, Yiyuan Zhang, Wulin Zhu, Jiawen Li, Dong Wu, Jiaru Chu, "Chiral assemblies of laser-printed micropillars directed by asymmetrical capillary force" Advanced Materials 202002356 (2020)

2.
Yanlei Hu, Zhongyu Wang, Xuewen Wang, Shengyun Ji, Chenchu Zhang, Jiawen Li, Zhuwu Lin, Dong Wu, and Jiaru Chu. "Efficient full-path optical calculation of scalar and vector diffraction using the Bluestein method"  Light: Science & Applications 119 (2020)

3. Suwan Zhu, Yucheng Bian, Tao Wu, Chao Chen, Yunlong Jiao, Zhiwu Jiang, Zhouchen Huang, Erqiang Li, Jiawen Li, Jiaru Chu, Yanlei Hu, Dong Wu, Lei Jiang. "High Performance Bubble Manipulation on Ferrofluid-Infused Laser-Ablated Microstructured Surfaces" Nano Letters 20(7): 5513–5521 (2020)

4. Shaojun 
Jiang, Yanlei Hu, Hao Wu, Rui Li, Yiyuan Zhang, Chao Chen, Cheng Xue, Bing Xu, Wulin Zhu, Jiawen Li, Dong Wu, Jiaru Chu. "Three-dimensional multifunctional magnetically-responsive liquid manipulator fabricated by femtosecond laser writing and soft transfer." Nano Letters,  (2020).
 
5. Zhaoxin Lao, Yuanyuan Zheng, Yichuan Dai, Yanlei Hu, Jincheng Ni, Shengyun Ji, Ze Cai, Zachary J. Smith, Jiawen Li, Li Zhang, Dong Wu, and Jiaru Chu. "Nanogap Plasmonic Structures Fabricated by Switchable Capillary-Force Driven SelfAssembly for Localized Sensing of Anti-Cancer Medicines with Microfluidic SERS."  Advanced Functional Materials 1909467 (2020)

6. Yanlei Hu, Zhongyu Wang, Dongdong Jin, Chenchu Zhang, Rui Sun, Ziqin Li, Kai Hu, Jincheng Ni, Ze Cai, Deng Pan, Xuewen Wang, Wulin Zhu, Jiawen Li, Dong Wu, Li Zhang and Jiaru Chu. Advanced Functional Materials, (2020)
 
7. Chao Chen, Lili Zhou, Lu-An Shi, Suwan Zhu, Zhouchen Huang, Cheng Xue, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, and Jiaru Chu. "Ultralow-Voltage-Driven Smart Control of Diverse Drop’s Anisotropic Sliding by In Situ Switching Joule Heat on Paraffin-Infused Micro-Grooved Slippery Surface." ACS Applied Materials & Interfaces,12(1): 1895-1904 (2020)

8. Suwan Zhu, Jiawen Li,Shengwen Cai; Yucheng Bian, Chao Chen, Bing Xu, Yahui Su, Yanlei Hu, Dong Wu, Jiaru Chu. "Unidirectional transport and effective collection of underwater CO2 bubbles utilizing ultrafast-laser-ablated Janus foam." ACS Applied Materials & Interfaces12: 18110-18115 (2020).

9. Song Yuegan, Jiang Shaojun, Li Guoqiang, Zhang Yachao, Wu Hao, Xue Cheng, You Hongshu, Zhang Dehu, Cai Yong, Zhu Jiangong, Zhu Wulin, Li Jiawen, Hu Yanlei, Wu Dong, Chu Jiaru. "Cross-species Bio-inspired Anisotropic Surface for Active Droplets Transportation Driven by Unidirectional Microcolumn Waves." ACS Applied Materials & Interfaces, (2020).


10. Ze Cai, Xinbo Qi, Deng Pan, Shengyun Ji, Jincheng Ni,Zhaoxin Lao, Chen Xin, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, and Jiaru Chu. "Dynamic Airy imaging through high-efficiency broadband phase microelements by femtosecond laser direct writing." photonics research (2020).

11.Yang Pan, Tuo Ma, Qi Meng, Yuxin Mao, Kaiqin Chu, Yongfan Men, Tingrui Pan, Baoqing Li, Jiaru Chu. "Droplet digital PCR enabled by microfluidic impact printing for absolute gene quantification."
Talanta, 211: 120680 (2020)


12. Bing Xu, Shengyun Ji, Deng Pan, Wenjin Hu, Suwan Zhu, Yanlei Hu, Jiawen Li, Dong Wu, Jiaru Chu, Koji Sugioka , "Hybrid femtosecond laser fabrication of a size-tunable microtrap chip with a high-trapping-retention rate." Optics Letters, 45(5): 1071-1074 (2020)

13. Deng Pan, Shunli Liu, Shengyun Ji, Ze Cai, Jiawen Li, Yaoping Hou, Weijie Zhang, Shengying Fan, Rui Li, Yanlei Hu, Wulin Zhu, Dong Wu, and Jiaru Chu. "Efficient fabrication of a high-aspect-ratio AFM tip by one-step exposure of a long focal depth holographic femtosecond axilens beam". Optics Letters, 45(4): 897-900 (2020).

14. Deng Pan, Bing Xu, Shunli Liu, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, Jiaru Chu,"Amplitude-phase optimized long depth of focus femtosecond axilens beam for single-exposure fabrication of high-aspect-ratio microstructures."
Optics Letters, 45(9):2584-2587 (2020). 

15. Yanlei Hu, Wenfei Feng, Cheng Xue, Zhaoxin Lao, Shengyun Ji, Ze Cai, Wulin Zhu, Jiawen Li, Dong Wu, Jiaru Chu. "Self-assembled micropillars fabricated by holographic femtosecond multi-foci beams for in-situ trapping of microparticles." Optics Letters, 45(17):4698-4701 (2020).

16. Suwan Zhu, Yucheng Bian, Tao Wu, Erqiang Li, Jiawen Li, Yanlei Hu, Dong Wu, Jiaru Chu. "Spontaneous and unidirectional transportation of underwater bubbles on superhydrophobic dual rails." Applied Physcis Letters, 116(9): 093706 (2020).

17. Xiangchao Shi, Yachao Zhang, Dong Wu, Tao Wu, Shaojun Jiang, YunLong Jiao, Sizhu Wu, Yiyuan Zhang, Yanlei Hu, Weiping Ding, Jiaru Chu. "Femtosecond Laser-assisted Top-restricted self-growth re-entrant structures on shape memory polymer for dynamic pressure resistance." Langmuir, (2020).


18.Yiyuan Zhang; Yunlong Jiao; Chuanzong Li; Chao Chen; Jiawen Li; Yanlei Hu; Dong Wu; Jiaru Chu."Bioinspired micro/nanostructured surfaces prepared by femtosecond laser direct writing for multi-functional applications" International Journal of Extreme Manufacturing, 2(3) (2020)